WYCHOWAWCA CHRZEŚCIJAŃSKI W PROCESIE ROZEZNAWANIA POWOŁANIA   
 List Pasterski z okazji VIII Tygodnia Wychowania  9 – 15 września 2018 roku

W przyszłą niedzielę rozpocznie się w naszej Ojczyźnie VIII Tydzień Wychowania. Jego tematyka będzie nawiązywać do hasła, mającego się rozpocząć już za miesiąc w Rzymie, 15. Zgromadzenia Ogólnego Synodu Biskupów: Młodzież, wiara i rozeznanie powołania,.

W dzisiejszej Ewangelii Jezus kieruje naszą uwagę ku ludzkiemu wnętrzu. Przytacza skargę Boga zawartą w Księdze Proroka Izajasza: „Ten lud czci Mnie wargami, lecz sercem swym daleko jest ode Mnie”. Przypomina też, że dla naszego zbawienia decydujące są nie zewnętrzne okoliczności, ale to, co pochodzi z ludzkiego wnętrza.

W dokumencie przygotowawczym najbliższego Synodu Biskupów zwraca się uwagę na trzy przekonania dotyczące rozeznania duchowego. „Pierwszym jest to, że Duch Boży działa w sercu każdego mężczyzny i każdej kobiety poprzez uczucia i pragnienia, które wiążą się z ideami, obrazami i planami. (…) Drugim przekonaniem jest, że ludzkie serce, z powodu swej słabości i grzechu, jest zazwyczaj rozdarte, ponieważ pociągają je bodźce różne, a nawet sobie przeciwstawne. Trzecie przekonanie, to fakt, że życie narzuca konieczność podjęcia decyzji, bo nie można się wahać w nieskończoność”.

Czytaj więcej...

Komunikat bp. Jerzego Mazura SVD na Niedzielę "Ad Gentes"

Dzień Modlitwy, Postu i Solidarności z Misjonarzami

"UCZNIOWIE-MISJONARZE MOCĄ DUCHA ŚWIĘTEGO”

 Umiłowani w Chrystusie Panu Kapłani,

Siostry i Bracia!

 W II niedzielę Wielkiego Postu w Kościele w Polsce przeżywamy Dzień Modlitwy, Postu i Solidarności z Misjonarzami. W tym roku obchodzimy go pod hasłem „Uczniowie-misjonarze mocą Ducha Świętego”. Chcemy zwrócić uwagę na fakt, że głównym sprawcą misji jest Duch Święty. Misjonarze i ci, którzy jednoczą się z nimi w dziele misyjnym, są Jego współpracownikami. Duch Święty wzbudza w Kościele powołania misyjne. Otwiera na potrzeby misji serca kapłanów, osób konsekrowanych oraz wiernych świeckich. Dzięki Jego światłu i mocy są oni gotowi wypełnić Chrystusowy mandat misyjny, porzucić rodzinne strony, bliskich i własne wspólnoty, by iść z Ewangelią do ludzi innych kultur, języków, obyczajów, w miejsca odległe i nieznane. Duch Święty pobudza serca tych, którym misjonarze głoszą Ewangelię. Przysposabia je do jej przyjęcia. Dzięki Jego wewnętrznym poruszeniom liczni ludzie odkrywają piękno wiary i przyjmują Chrystusa za swego Pana i Zbawcę.

Duch Święty działa również w tych, którzy nie wyjeżdżając na placówki misyjne, stają u boku misjonarzy z darem modlitwy, cierpienia ofiarowanego w ich intencjach oraz wsparciem materialnym. To On pobudza ochrzczonych i bierzmowanych do wypełnienia powołania misyjnego, płynącego z tych sakramentów.

Konferencja Episkopatu Polski w dn. 22-24 września 2005 r., postanowiła, że ofiary zbierane do puszek w II Niedzielę Wielkiego Postu będą przeznaczone na pomoc misjom poprzez Dzieło Pomocy „Ad Gentes” przy Komisji Episkopatu Polski ds. Misji. Zatem hojnie wesprzyjmy swymi ofiarami 2032 misjonarzy i ich posługę ewangelizacyjną, charytatywną, medyczną i edukacyjną.W ubiegłym roku Dzieło Pomocy „Ad Gentes” sfinansowało ponad 140 dzieł na misjach, dofinansowało budowę 5 studni głębinowych w Afryce oraz szkoły zawodowej dla 250 uczniów w Segerea w Dar es Salaam (Tanzania). W ciągu całego roku Dzieło udziela systematycznej pomocy finansowej misjonarzom z Polski.

Pragnę w imieniu Komisji Episkopatu Polski ds. Misji, wszystkich misjonarzy i misjonarek oraz własnym podziękować duszpasterzom i wiernym świeckim za zaangażowanie w misyjne dzieło Kościoła. Składam serdeczne „Bóg zapłać” chorym i starszym, którzy  cierpienia i niedostatki, trudy i przykrości życiowe ofiarowują w intencji misjonarzy. Dziękuję wspólnotom parafialnym, licznym grupom misyjnym, zwłaszcza dziecięcym i młodzieżowym za różne działania, które owocują nowymi formami pomocy misjom. Dziękuję za ofiarność, tak dziś jak w ciągu całego roku. Dzięki bowiem Waszej hojności misjonarze prowadzą wiele dzieł miłosierdzia w ubogich krajach Afryki, Ameryki Łacińskiej, Azji i Oceanii. Wyrażam wdzięczność wszystkim darczyńcom Dzieła Pomocy „Ad Gentes”, którzy wspierają misje wysyłając sms-a na numer 72 032 o treści „Misje” lub poprzez wpłatę na konto Dzieła Pomocy „Ad Gentes”. Jednocześnie proszę, abyście posłuszni natchnieniom Ducha Świętego, nie ustawali w trosce o misje.

 Z serca wszystkim błogosławię: w Imię Ojca, i Syna, i Ducha Świętego. Amen.

 + Bp Jerzy Mazur SVD

Przewodniczący Komisji Episkopatu Polski ds. Misji

LIST PASTERSKI  biskupa zielonogórsko-gorzowskiego Tadeusza Lityńskiego na Wielki Post 2018 roku

Drodzy Siostry i Bracia w Chrystusie!

Tegoroczna Środa Popielcowa zbiegła się z Dniem Zakochanych, któremu patronuje święty Walenty. Pojawiły się kolejki w kwiaciarniach i sklepach z upominkami, zapełniły się stoliki w kawiarniach i restauracjach. W naszych domach i w międzyludzkich relacjach choć na chwilę poprawiła się atmosfera. Zakochani, czy niegdyś zaślubieni na różny sposób próbowali w tym dniu wyprzedzać się w miłości. W tym samym czasie nasze świątynie wypełniały się wiernymi, którzy pragnęli przeżyć obrzęd posypania głów popiołem i przyjąć słowo na wielkopostną drogę: „Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię”.

Bez względu na to jak przeżyliśmy minioną środę, w sercu każdego z nas złożone jest pragnienie miłości. Bez względu na to jak intensywnie praktykujemy naszą wiarę otrzymaną na Chrzcie świętym, każdy z nas chce kochać i być kochanym. Jednak to ludzkie dążenie do miłości nie jest łatwe w epoce rozpadu osoby i w czasach wielkiej dynamiki zmian społecznych. W przejmującym tekście Orędzia na Wielki Post 2018 roku papież Franciszek zauważa, że w naszych wspólnotach stygnie miłość i przywołuje słowa z Ewangelii św. Mateusza: „Ponieważ wzmoże się nieprawość, ostygnie miłość wielu” (Mt 24,12). Nieprawość naszych czasów może przerażać: rosnąca ilość rozpadu związków małżeńskich, przeróżne formy uzależnień, kradzieże i rozboje, wyzysk i egoizm, to wszystko sprawia, że człowiek współczesny słabnie na drodze miłości.

Ojciec Święty zaprasza nas, abyśmy w Wielkim Poście odpowiedzieli sobie na dwa pytania: w jaki sposób stygnie w nas miłość? Jakie sygnały wskazują nam, że miłość w nas może wygasnąć? Prawdziwą odpowiedź na te pytania, będącą kołem ratunkowym dla gasnącej miłości, możemy odnaleźć w pobożnej praktyce nabożeństwa Drogi Krzyżowej i Gorzkich Żalów, czy na Ekstremalnej Drodze Krzyżowej. Naszą miłość może uratować gorliwe uczestnictwo w rekolekcjach wielkopostnych, spowiedź święta, czy uważniejsze i częstsze czytanie Słowa Bożego.  

Zasłuchani w Liturgię Słowa dzisiejszej niedzieli odkrywamy, że Wielki Post jest czasem walki o oczyszczenie splamionego grzechem serca człowieka. To dlatego w pierwszym czytaniu z Księgi Rodzaju, jak i we fragmencie Listu św. Piotra pojawia się temat wody. Liturgia Chrztu świętego przypomina nam, że na początku świata Duch unosił się nad wodami, aby już wtedy woda nabrała mocy uświęcania. Bóg nawet w wodach potopu dał nam obraz odrodzenia, bo ten sam żywioł dał kres występkom. Chrystus ochrzczony przez Jana w wodach Jordanu, został namaszczony Duchem Świętym, a gdy wisiał na krzyżu, z Jego boku wypłynęła krew i woda. Święty Piotr przekonuje nas dzisiaj, że woda chrztu nas ocala. Uwierzmy, że tym ocaleniem są dla nas pozostałe sakramenty, zwłaszcza Pokuta i Eucharystia, które pozwalają nam stoczyć skuteczną walkę ze złem. Ewangelia dzisiejsza przypomina nam, że Jezus jest dla nas wzorem walki z pokusą. Siła podszeptów szatana jest słabsza od uzdrawiającej mocy Jezusa, który woła: „Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię”. Nie pozostańmy głusi na to wołanie, obmywajmy się z wszelkiej postaci zła mocą Słowa Bożego i sakramentów.

Trudno wyobrazić sobie miłość bez przebaczenia, daremne jest wypatrywanie poranka Zmartwychwstania, jeżeli żyjemy jeszcze w grobach niezgody, niechęci i nienawiści. Święty Jan Paweł II w wielkopostnej nauce wołał: „Przebacz, a zaznasz pokoju”. Zdobądźmy się w okresie czterdziestodniowej pokuty na gest pojednania w małżeństwie, w rodzinie, czy w środowisku pracy. Już dzisiaj zadajmy sobie pytanie: do kogo wyciągnąć rękę do zgody? Pojednanie może być konkretnym gestem ratowania miłości i szukania pokoju serca.

We wspomnianym już Orędziu papież Franciszek napisał, że „Boża Opatrzność daje nam każdego roku Wielki Post, sakramentalny znak naszego nawrócenia, który zapowiada i urzeczywistnia możliwość nawrócenia się do Pana całym sercem i całym życiem”. Jestem przekonany, że wpisane w tegoroczny Wielki Post rozpoczęcie obrad I Synodu Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej jest również dziełem Bożej Opatrzności. Podejmijmy ten wysiłek z takim samym zaangażowaniem, jak rozpoczętą wielkopostną drogę. Aby to dzieło owocnie przeprowadzić postawmy na pierwszym miejscu modlitwę, post i jałmużnę. Jeżeli w takim duchu będziemy przeżywać Synod, wówczas pojawią się pytania najważniejsze, które umocnią wspólnotę naszego Kościoła. Ufam również, że z pomocą Ducha Świętego znajdziemy właściwe odpowiedzi, które poprowadzą nas w przyszłość.

Po ponad dwuletnim przygotowaniu, którego kulminacją był przeprowadzony we wszystkich parafiach cykl pięciu niedziel synodalnych, nasz diecezjalny Synod, odbywający się pod hasłem "Przez wiarę i chrzest do świadectwa", rozpocznie swe właściwe prace. Będą się one toczyć głównie na sesjach plenarnych z udziałem przedstawicieli zarówno duchowieństwa diecezjalnego, osób konsekrowanych jak i wiernych świeckich reprezentujących różne rejony i środowiska duszpasterskie naszej diecezji. Chciałbym jednak, aby debata synodalna docierała również do każdej parafii. Dlatego zachęcam usilnie, aby powołane już Parafialne Zespołu Synodalne nadal kontynuowały swoją pracę wnosząc cenny wkład w dyskusję nad zagadnieniami podejmowanymi przez Synod diecezjalny. Angażując się w to dzieło pamiętajcie, by wszystko rozpoczynać modlitwą. Ufam, że Synod pomoże nam usłyszeć, co Duch Święty mówi dzisiaj do Kościoła Zielonogórsko-Gorzowskiego, wypracować rozwiązania duszpasterskie odpowiadające aktualnym wyzwaniom oraz dokonać rewizji i uzupełnienia prawa diecezjalnego.

Zapraszam delegacje wszystkich parafii, a szczególnie przedstawicieli Parafialnych Zespołów Synodalnych oraz ruchów i stowarzyszeń działających w parafii na uroczystą sesję inauguracyjną Synodu w sobotę 17 marca 2018 r. Poprzedzi ją specjalny warsztat pastoralny dla delegacji parafialnych w kościele pw. św. Józefa Oblubieńca w Zielonej Górze. Następnie w uroczystej procesji, niosąc relikwie naszych świętych patronów i wzywając ich wstawiennictwa, przejdziemy do kościoła pw. Ducha Świętego, gdzie będziemy sprawować inauguracyjną Mszę św. Bardzo liczę na to, że na tej niezwykle ważnej uroczystości będzie reprezentowana każda parafia naszej diecezji. Niech dzieło Synodu ukaże nam „Ducha, który umacnia miłość” wystawioną na niełatwą próbę naszych czasów. Niech wspólnota Kościoła Diecezjalnego i każda parafia stanie się miejscem odnalezienia nowej siły, by wierzyć, kochać i nie tracić nadziei w trudnościach. „Jeśli przyjrzymy się dzisiejszej rzeczywistości, czasom kryzysu, braku przynależności i obaw, które dotyczą nas i Kościoła, dostrzeżemy, że wszystko to wcale nie leży poza dłońmi Boga, ponieważ to On to zarządził. Jako Kościół często pokazujemy, że w to nie wierzymy i zakładamy, że nasza epoka kulturowa uciekła przed dłońmi Boga, jakby było to możliwe, by Bóg został pokonany w swoim panowaniu przez mechanizmy rynku i rozbicia człowieka. Jeśli mówimy, że On jest Panem historii, wiemy, że nie istnieją takie warunki historyczne, w których On nie mógłby być obecny” (Gilberto Borghi, Wiara w czasach Facebooka).

Nasze życie, nasi bliscy i cała wspólnota Kościoła ukryta jest w rękach Boga. On chce dotykać naszych serc i wspólnot, chce z nami zawrzeć nowe przymierze i poprowadzić drogą miłości.  Niech czas Wielkiego Postu i rozpoczynający się Synod pomoże nam to odkryć.

Święci Bracia Męczennicy Międzyrzeccy, Waszemu wstawiennictwu powierzamy Synod Zielonogórsko-Gorzowskiego Kościoła, by Wasze gorejące pochodnie prowadziły go ku nowym czasom. Niech Bóg, w swoim wielkim miłosierdziu, pochyli się nad naszą słabością i obdarzy łaską nawrócenia, a zebrany na Synodzie Kościół zajaśnieje pięknem Oblubienicy Chrystusa.

O to prosimy wzywając również wstawiennictwa Matki Cierpliwie Słuchającej z Rokitna.


  + Tadeusz Lityński
  Biskup Zielonogórsko-Gorzowski